(skrót Regulaminu Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu)


I. INFORMACJE OGÓLNE

UŻYTKOWNICY
1. Biblioteka ZWKF jest biblioteką naukową, której głównym zadaniem jest obsługa studentów i pracowników własnej Uczelni; jednak prawo do korzystania z jej zbiorów na miejscu, w Czytelni mają wszyscy zainteresowani ich tematyką.
2. Poza Bibliotekę zbiory wypożycza się przede wszystkim własnym studentom i pracownikom naukowo-dydaktycznym.
3. Czytelnicy zobowiązani są do posiadania karty bibliotecznej (karta wydawana jest odpłatnie - 7 zł.), którą aktywuje się osobiście w Wypożyczalni : studenci corocznie, pracownicy Uczelni co dwa lata. Uprawnień wynikających z posiadania karty bibliotecznej nie wolno odstępować osobom trzecim.
4. O każdej zmianie adresu domowego, kierunku i rodzaju studiów lub miejsca pracy oraz ewentualnej utracie karty czytelnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wypożyczalnię, która dokonuje stosownej aktualizacji danych lub wystawia duplikat karty.

II. ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW W CZYTELNI

1. Księgozbiór podręczny Czytelni udostępniany w systemie wolnego dostępu do półek składa się z niezbędnych w toku kształcenia podstawowych podręczników, skryptów, wydawnictw encyklopedycznych, słowników, przewodników, atlasów, map, czasopism polskich i zagranicznych.
Księgozbiór ulega zmianom w zależności od potrzeb jednostek dydaktycznych Uczelni i czytelników.
Całość ustawiona jest wg działów ; w ich obrębie układ alfabetyczny wg nazwisk autorów albo pierwszego słowa tytułu, jeśli książka posiada więcej niż trzech autorów lub jest pod redakcją.
2. W Czytelni udostępniane są także:
   - dzieła zamawiane z magazynu głównego ( czasopisma – starsze roczniki –poza księgozbiorem podręcznym); 
   - zbiory specjalne:

  • prace doktorskie, magisterskie i licencjackie – dostęp do nich reguluje Zarządzenie Nr 19/98 Rektora AWF w Poznaniu z dn. 25.11.1998 r., zgodnie z zasadami prawa autorskiego udostępnia się jednorazowo maksymalnie do 8 wol., po odpowiednim wypełnieniu specjalnego formularza.
  • W Bibliotece są przechowywane prace tylko do 1998 r. włącznie ; informacja o napisanych w następnych latach w Bazie Publikacji Prac Magisterskich lub  na orientacyjnych spisach – dostępnych w Czytelni.

3. Dzieł udostępnianych w Czytelni nie wolno wynosić poza jej obręb; wyjątkiem - pozycje wybrane do kserowania. Należy pozostawić wówczas u dyżurującej osoby dokument tożsamości.
Do kserowania nie udostępnia się zbiorów specjalnych.
4. Opuszczając Czytelnię, przy odbiorze karty bibliotecznej  użytkownicy – w celach statystycznych - zobowiązani są do wpisania ilościowego wykorzystanych materiałów w zeszycie odwiedzin.
5. Czytelnicy zobowiązani są pozostawić w szatni wierzchnią odzież, parasole, teczki, plecaki, sprzęt sportowy.
6. W Czytelni zabrania się spożywania posiłków, palenia tytoniu, telefonowania, głośnych rozmów.

III. ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW POZA BIBLIOTEKĘ

1. Poza Bibliotekę nie wypożycza się:

  • o dzieł z księgozbioru podręcznego Czytelni
  • o zbiorów specjalnych
  • o czasopism i gazet

2. Prawo wypożyczania zbiorów mają:
 - studenci ZWKF w Gorzowie  i AWF w Poznaniu , z możliwością przedłużenia na 1 miesiąc; studenci o indywidualnym toku studiów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo 10 wol. z możliwością dwukrotnego przedłużenia wypożyczonych dzieł) 
 -  pracownicy i słuchacze studiów doktoranckich  Zamiejscowego Wydziału i Akademii Wychowania Fizycznego (20 książek na 1 rok; przedłużenie także na 1 rok)
 -uczestnicy studiów podyplomowych organizowanych przez Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia ZWKF w Gorzowie Wlkp. (5 książek na 3 miesiące; przedłużenie na 1 miesiąc) 
 - pracownicy nauki, indywidualni doktoranci  (2 książki na 1 miesiąc; bez przedłużenia). 
 - Przedłużenie terminu zwrotu pożyczonego dzieła może nastąpić, jeśli na daną książkę nie ma aktualnie zapotrzebowania.
Warunkiem prolongaty jest zgłoszenie się przed upływem terminu zwrotu
Biblioteka może z ważnych powodów zażądać zwrotu książki przed upływem terminu regulaminowego zwrotu.
4. Nie zwrócenie w terminie wypożyczonych książek pociąga za sobą następujące konsekwencje:

  •  opłatę naliczaną za każdy dzień zwłoki w wysokości ustalonej na dany rok akademicki
  • o upomnienie na piśmie (za wysłanie monitu czytelnicy ponoszą opłatę wg obowiązującego cennika, płatną przy zwrocie książki)

Uporczywe uchylanie się od zwrotu dzieł monitowanych przez Wypożyczalnię może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z Biblioteki okresowo lub całkowicie.
W wypadku zagubienia lub zniszczenia książek czytelnik jest zobowiązany odkupić książkę tego samego, bądź nowszego wydania.
W wyjątkowych wypadkach Biblioteka może wyrazić zgodę na zakup wskazanej przez siebie książki lub uiszczenie odpowiedniej kwoty rekompensującej wartość zagubionego dzieła.
5. Ze zbiorów głównych Biblioteki wydzielono wieloegzemplarzowy księgozbiór dydaktyczny znajdujący się w Wypożyczalni.
Przy odbiorze książek czytelnik winien przedłożyć aktualną  kartę biblioteczną.
Przed otrzymaniem dyplomu oraz w przypadku odejścia z Uczelni, studenci i pracownicy są zobowiązani uzyskać potwierdzenie uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki, na podstawie dowodu osobistego i legitymacji studenckiej lub służbowej, oddać kartę biblioteczną.
Poświadczenie niezalegania wobec bibliotek : AWF w Poznaniu i Oddziału Głównej Biblioteki Lekarskiej potwierdza się studentom na  kartach obiegowych. Warunkiem jego uzyskania – brak zobowiązań, tj. czyste konto w tychże bibliotekach.

V. ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW I ZAKRES USŁUG OŚRODKA INFORMACJI NAUKOWEJ

Ośrodek Informacji Naukowej zajmuje się m. in. opracowaniem materiałów źródłowych, ich przetwarzaniem, gromadzeniem, poszukiwaniem i rozpowszechnianiem.
Opracowuje i udostępnia własne bibliograficzne bazy danych (rejestruje publikacje pracowników ZWKF w Gorzowie Wlkp.
1. Umożliwia dostęp do światowego piśmiennictwa z zakresu kultury fizycznej i dziedzin pokrewnych – komputerowe bazy danych (bibliograficzne i pełnotekstowe).
2. Pomaga użytkownikom w dotarciu do materiałów źródłowych oraz wyszukiwaniu literatury na konkretny temat.
3. Udziela doraźnych informacji bibliograficznych.
4. Pierwszeństwo w korzystaniu z usług Ośrodka Informacji Naukowej mają pracownicy i studenci ZWKF w Gorzowie Wlkp..
5. Usługi świadczone przez OIN są bezpłatne, użytkownik ponosi jedynie koszty eksploatacyjne.

VI. CZAS PRACY BIBLIOTEKI

Czytelnia
-  codziennie od godz. 8.30 - 19.00 
-  w soboty od godz. 9.00 – 14.00

Wypożyczalnia
-  codziennie od godz. 9.00 - 14.00
-  w soboty od godz. 9.00 – 14.00

Sala Dostępu do Baz Danych
-
poniedziałek - piątek  9.00 - 14.00


O wszelkich zmianach w terminach otwarcia Biblioteki (szczególnie w okresie wakacji, dni świątecznych) czytelnicy zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani.

Niniejszy Regulamin zatwierdzony przez Radę Biblioteczną 5 maja 2005 r., z późniejszymi   zmianami, obowiązuje od 1 września 2009 .

 Kierownik Biblioteki ZWKF                                                         Dyrektor Biblioteki Głównej
mgr Jolanta Biernacka                                                                mgr Małgorzata Francuz
Gorzów Wlkp.1 września 2009 r.                                              Poznań, dnia 1 września 2008 r