1995
Tomczak Marzena: Organizacja studiów a wyczynowe uprawianie sportu. W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. Poznań: AWF 1995, s. 76. III Środowiskowa Konferencja, Poznań 25 maja 1995. Streszczenia.


1996
Botwina Ryszard, Sadzik Anna, Tomczak Marzena: Z zagadnień patologii życia społecznego i sportu. Gorzów Wlkp.: PTNKF Oddz. w Gorzowie Wlkp. 1996, 66 s.
18 pkt. autorstwo monografii


2001
Tomczak Marzena
: Wpływ trenera na powstawanie negatywnych zachowań sportowców. W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. Cz. 1. Pod red. Tadeusza Mieczkowskiego. Szczecin: Uniw. Szczec. Inst. Kult. Fiz. 2001, s. 119-125
3 pkt. rozdział


2002
Tomczak Marzena: Oczekiwania zawodników wobec korzyści wynikających z wyczynowego uprawiania sportu. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 7. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2002, s. 275–280
3 pkt. rozdział


2004
Tomczak Marzena: (Praca doktorska) Zjawiska patologii sportu w świadomości społecznej. Promotor: dr hab. Bogdan Jan Kunicki. Poznań: AWF 2004.


Tomczak Marzena: Współczesny sport wyczynowy w opinii studentów AWF. W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. Pod red. Tadeusza Mieczkowskiego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński Inst. Kult. Fiz. 2004, s. 317-321
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe


2006
Tomczak Marzena, Radzińska Mariola: Doping a absolutyzacja wyniku w sporcie = Doping and absolutization of achievement in sport. Medicina Sportiva 2006, 10 (3) supl. s. S353-S356. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Dozwolone i niedozwolone wspomaganie w sporcie”, Wrocław 2-3 czerwca 2006.
4 pkt. Lista MNiI ; IC 5,89


2009
Radzińska Mariola, Tomczak Marzena: Pedagogiczne aspekty kształtowania samooceny zawodnika jako element skutecznego wspomagania w sporcie. W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. Pod red. Tadeusza Wojtkowiaka. Poznań: AWF 2009, s. 170. XVI Konferencja Naukowa Poznań, 5 czerwca 2008 r. [Streszczenie]


Tomczak Marzena: Płeć a zachowania agresywne w sporcie. W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. Pod red. Tadeusza Wojtkowiaka. Poznań: AWF 2009, s. 173. XVI Konferencja Naukowa Poznań, 5 czerwca 2008 r. [Streszczenie]


2012
Tomczak Marzena: Patologie współczesnego sportu. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego 2012, 193 s. (Monografie ; Nr 403) ISBN 978-83-61414-62-9
20 pkt. autorstwo monografii


Tomczak Marzena, Hornowska Elżbieta: Stan optymalnego zaangażowania (flow) a style radzenia sobie w sytuacjach stresowych u osób uprawiających sport. Wychowanie Fizyczne i Sport 2012, 57(2) s. 111-118
4 pkt. Lista”B” MNiSW


Tomczak Marzena: Radzenie sobie ze stresem a samoocena i lokalizacja kontroli u kobiet i mężczyzn uprawiających sport. W: Kobieta we współczesnym społeczeństwie. Red. nauk. Joanna Mazur-Łuczak. Gorzów Wlkp.: Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu 2012, s. 191-215
4 pkt. rozdział


2014
Tomczak Marzena, Radzińska Mariola: Aktywność fizyczna dzieci w młodszym wieku szkolnym czynnikiem dobrostanu psychicznego i fizycznego w cyklu życia. W: Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Pod red. Leonarda Nowaka i Anatola Skrypko. Gorzów Wlkp.: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 2014, s. 28-39
4 pkt. rozdział

Radzińska Mariola, Tomczak Marzena: Zasada fair play jako wartość moralna w edukacji wczesnoszkolnej. W: Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Pod red. Leonarda Nowaka i Anatola Skrypko. Gorzów Wlkp.: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 2014, s. 40-50
4 pkt. rozdział


Radzińska Mariola, Tomczak Marzena, Nowak Maria Alicja: Znaczenie wychowania fizycznego w rozwoju dziecka w późnym dzieciństwie. W: Historyczne i współczesne aspekty kształcenia dzieci i młodzieży. Pod red. Bogumiły Walak. Gorzów Wlkp.: Wydaw. Naukowe PWSZ 2014, s. 153-163
4 pkt. rozdział


2019
Tomczak Marzena
, Nowak Maria Alicja: Self-esteem of people who practice sport in relation to their experiencing the flow state and their style of coping with stress. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine 2019, 27(3) s. 83-92. DOI: 10.18276/cej.2019.3-07
https://wnus.edu.pl/cejssm/pl/issue/982/article/15910/
20 pkt. Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych" MNiSW