1996
Klessa Leszek, Agapow Lucjan, Piekarska Agata, Grochowski Piotr, Grochowska Anna, Raginia Piotr: Przyroda województwa gorzowskiego. Życie jezior. Praca zbior. Red. Krystyna Kamińska. Gorzów Wlkp.: Klub Działalności Podwodnej LOK „ Marlin” 1996, 224 s.
18 pkt. autorstwo monografii 
 
Grochowska Anna, Grochowski Piotr: Życie roślin w wodach słodkich. W: Przyroda województwa gorzowskiego. Życie jezior. Praca zbior. Red. Krystyna Kamińska. Gorzów Wlkp.: Klub Działalności Podwodnej „ Marlin „ 1996, s. 178–180


1997
Grochowski Piotr: Porosty jako bioindykatory powietrza. W: Ekologia Pogranicza = Ökologie der Grenzregionen. Gorzów Wlkp.: Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych 1997, s. 131–135. II Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbioroweŻurek Piotr, Grochowski Piotr: Poziom cech morfologicznych i zdolności motorycznych a efektywność gry u 13-14 letnich tenisistów. W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. Poznań: AWF 1997, s. 68. V Konferencja Naukowa, Poznań 22 maja 1997 r. Streszczenia.


1998
Agapow Lucjan, Korościński Bogusław, Grochowski Piotr: Ochrona Rezerwatu Przyrody "Janie" im. Władysława Korsaka. Zesz. Nauk. Uniw. Szczec. 1998, (14) s. 105–131. (Pr. Inst. Kult. Fiz. Nr 200)
3 pkt. rozdział


2000
Lipnicki Ludwik, Grochowski Piotr: Korytarz Doliny Noteci. W: Wzorcowa sieć korytarzy ekologicznych na przykładzie byłego województwa gorzowskiego. Praca zbior. pod red. Lucjana Agapowa. Szczecin: Szczec. Tow. Nauk. 2000, s. 53–57


Lipnicki Ludwik, Grochowski Piotr: Korytarze wewnętrzne Puszczy Noteckiej. W: Wzorcowa sieć korytarzy ekologicznych na przykładzie byłego województwa gorzowskiego. Praca zbior. pod red. Lucjana Agapowa. Szczecin: Szczec. Tow. Nauk. 2000, s. 78–80


2001
Grochowski Piotr: Porosty Cmentarza w Bogusławiu (północno – zachodnia Polska). Fragm. Flor. Geobot. Polonica 2001, 8, s. 231–235
4 pkt. KBN inne czasopismo recenzowane


2002
Grochowski Piotr: (Praca doktorska) Zmiany lichenoflory zachodniego odcinka Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej na przestrzeni wieku. Promotor: dr hab. Ludwik Lipnicki. Toruń: UMK 2002


2005
Grochowski Piotr, Krzyżowska-Mierzejewska Barbara, Łazarska Monika, Nadobnik Jarosław: Podstawy biologii. Red. nauk. Lucjan Agapow. Podręcznik dla studentów AWF. Poznań: AWF 2005, 159 s. (Seria: Podręczniki Nr 56)
20 pkt. autorstwo podręcznika


Grochowski Piotr: Podstawy dziedziczenia.(Rozdział 4.). W: Grochowski Piotr, Krzyżowska-Mierzejewska Barbara, Łazarska Monika, Nadobnik Jarosław: Podstawy biologii. Red. nauk. Lucjan Agapow. Podręcznik dla studentów AWF. Poznań: AWF 2005, s. 124-157. (Seria: Podręczniki Nr 56)
6 pkt. rozdziałGrochowski Piotr: Tkanki człowieka. (Rozdział 2.). W: Grochowski Piotr, Krzyżowska-Mierzejewska Barbara, Łazarska Monika, Nadobnik Jarosław: Podstawy biologii. Red. nauk. Lucjan Agapow. Podręcznik dla studentów AWF. Poznań: AWF 2005, s. 50-73.(Seria: Podręczniki Nr 56)
6 pkt. rozdział


Grochowski Piotr: Przemiany lichenoflory zachodniego odcinka Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej na przestrzeni wieku. W: Ochrona zasobów naturalnych województwa lubuskiego. Walory przyrodnicze regionu. Materiały na konferencję. Red. Lipnicki Ludwik. Gorzów Wlkp.: Wyższa Szkoła Biznesu 2005, s. 9-23
6 pkt. rozdział

Grochowski Piotr: (Sprawozdania z konferencji naukowych w 2005 r.). Sport w Europie. Dyferencja jako wyzwanie i szansa. Biuletyn Sekcji Historii PTNKF 2005, (3), s. 16-17


Grochowski Piotr: Porosty. W: Przyroda Ziemi Lubuskiej. Pod red. Andrzeja Jermaczka i Marka Maciantowicza. Świebodzin: Wydaw. Klubu Przyrodników 2005, s. 59-65
6 pkt. rozdział


2006 
Lipnicki Ludwik, Grochowski Piotr, Łazarska Monika: Porosty (Lichenes). W: Przyroda gminy Drezdenko. Praca zbiorowa pod red. Ludwika Lipnickiego. Drezdenko: Urząd Miasta i Gminy ; Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk 2006, s. 94-103
6 pkt. rozdział


2007
Grochowski Piotr: Porosty z rodziny Usneaceae gminy Prabuty. W: Botanika w Polsce : sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia referatów i plakatów. Red. Kępczyńska E., Kępczyński J. Szczecin: Oficyna In Plus 2007, s.            54. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Szczecin 3-8 września 2007.


2009
Lipnicki Ludwik, Grochowski Piotr, Gruszka Wojciech: Porosty. W: Przyroda gminy Skwierzyna. Pod red. Ludwika Lipnickiego. Skwierzyna: Urząd Miejski 2009, s. 119-129
3 pkt. rozdział


(Red.) Obszary Natura 2000 bogactwem regionu. Red. nauk. Ludwik Lipnicki, Piotr Grochowski. Gorzów Wlkp: Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu 2009, 152 s. ISBN 978-83-88991-14-1.
3 pkt. redakcja monografii


Grochowski Piotr: Obszary natura 2000 województwa lubuskiego, stan obecny i przyszłość. W: Obszary Natura 2000 bogactwem regionu. Red. nauk. Ludwik Lipnicki, Piotr Grochowski. Gorzów Wlkp: Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu 2009, s. 27-40
3 pkt. rozdział


2011
Lipnicki Ludwik, Grochowski Piotr: Nowe stanowiska Diploschistes muscorum (Scop.) R.. Sant. (zlichenizowane ascomycota) w Polsce zachodniej. Badania Fizjograficzne. Seria B Botanika 2011, 2(60), s. 175-179
2 pkt. Lista MNiSW


Grochowski Piotr, Żurek Piotr: Pierwsza pomoc przedmedyczna. Podręcznik dla każdego.Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I 2011, 90 s.
12 pkt. autorstwo podręcznika


2012
Lipnicki Ludwik, Grochowski Piotr: The lichens of “Mierkowskie Suche Bory” nature reserve. W: Lichen protection – protected lichen species. Ed. by Ludwik Lipnicki. Gorzów Wlkp.: SONAR Sp. z o. o. 2012, s. 151-161
5 pkt. rozdział w jęz. ang.


Lipnicki Ludwik, Grochowski Piotr, Gruszka Wojciech: The protected and threatened lichens on the bark of Larix decidua in the selected localities in the middle part of Western Poland. W: Lichen protection – protected lichen species. Ed. by Ludwik Lipnicki. Gorzów Wlkp.: SONAR Sp. z o. o. 2012, s. 187-196
5 pkt. rozdział w jęz. ang.


Grochowski Piotr: Secondary succession with the participation of protected species of lichens in the charred areas of the Forest Inspectorate of Lubsko. W: Lichen protection – protected lichen species. Ed. by Ludwik Lipnicki. Gorzów Wlkp.: SONAR Sp. z o. o. 2012, s. 205-212
5 pkt. rozdział w jęz. ang.


Lipnicki Ludwik, Grochowski Piotr, Gruszka Wojciech: Protected and threatened lichens in petroleum and natura gas extraction region KRNiGZ LMG (Lubiatów, Międzychód, Grotów). W: Lichen protection – protected lichen species. Ed. by Ludwik Lipnicki. Gorzów Wlkp.: SONAR Sp. z o. o. 2012, s. 339-340


Gruszka Wojciech, Wojtkowski Krzysztof, Grochowski Piotr: Chronione porosty nadrzewne zadrzewień przydrożnych : klucz do oznaczania i opisy gatunków. Poznań: ProDRUK 2012, 44 s.


Lipnicki Ludwik, Grochowski Piotr: International scientific conference „Protection Lichen – Lichen Protected Species” and XXVI Polish Lichenologists Convention, 11-14 September 2012. International Lichenologica Newsletter 2012, 45(2) s. 8-11


Grochowski Piotr: Sukcesja wtórna z udziałem chronionych gatunków porostów na terenach pożarzysk Nadleśnictwa Lubsko. W: Ochrona porostów – porosty chronione : materiały konferencyjne 11-14 września 2012. Red. Ludwik Lipnicki. Gorzów Wlkp.: SONAR Sp. z o. o. 2012, s. 46-56


Lipnicki Ludwik, Grochowski Piotr, Gruszka Wojciech: Chronione i zagrożone porosty na korze Larix decidua na wybranych stanowiskach w środkowej części Polski zachodniej. W: Ochrona porostów – porosty chronione : materiały konferencyjne 11-14 września 2012. Red. Ludwik Lipnicki. Gorzów Wlkp.: SONAR Sp. z o. o. 2012, s. 57-70


Lipnicki Ludwik, Grochowski Piotr: Porosty rezerwatu „Mierkowskie Suche Bory”. W: Ochrona porostów – porosty chronione : materiały konferencyjne 11-14 września 2012. Red. Ludwik Lipnicki. Gorzów Wlkp.: SONAR Sp. z o. o. 2012, s. 71-84


2013
Lipnicki Ludwik, Grochowski Piotr, Gruszka Wojciech: Lichenolodzy w sprawie ochrony porostów. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2013, 69(3) s. 265-272
3 pkt. Lista „B” MNiSW


2014
Motiejūnaitė Jurga, Grochowski Piotr: Miscellaneous new records of lichens and lichenicolous fungi. Herzogia 2014, 27(1) s. 193-198
15 pkt. Lista “A” MNiSW ; IF 0,653


Szymczyk Rafał, Kukwa Martin, Flakus Adam, Flakus Rodriguez Pamela, Krzewinka Beata, Zaniewski Piotr, Szydłowska Justyna, Szczepańska Katarzyna, Adamska Edyta, Bielec Dominika, Hachułka Mariusz, Grochowski Piotr: Lichens and allied non-lichenized fungi on the Special Area of Conservation Natura 2000 “Swajnie” PLH 280046 (northern Poland). Polish Journal of Natural Sciences 2014, 29(4) s. 319-336
8 pkt. Lista „B” MNiSW ; IC 5,75


2015
Szczepańska Katarzyna, Grochowski Piotr: Porosty. W: Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy 30 lat : różnorodność ekologiczna i gatunkowa. Red. nauk. Andrzej Pukacz, Mariusz Pełechaty. Gorzów Wlkp.: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego 2015, s. 171-185
4 pkt. rozdział


Grochowski Piotr: Lichenobiota województwa lubuskiego na terenach obszarów Natura 2000. Gorzów Wlkp.: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 2015, 200 s. ISBN 978-83-63564-01-8
20 pkt. autorstwo monografii


2016
Grochowski Piotr, Szczepańska Katarzyna: Porosty Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. W: Gryżyński Park Krajobrazowy 20 lat : monografia przyrodnicza. Pod red. Marka Maciantowicza. Gorzów Wlkp.; Zielona Góra: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego 2016, s. 100-109. ISBN 978-83-8056-091-8
4 pkt. rozdział


(Red.) Pszczewski Park Krajobrazowy 30 lat : historia i przyroda. Pod red. Piotra Grochowskiego i Leszka Jerzaka. Gorzów Wlkp.; Zielona Góra: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego 2016, 256 s. ISBN 978-83-8056-089-5
4 pkt. redakcja monografii


Grochowski Piotr: Lichenobiota. W: Pszczewski Park Krajobrazowy 30 lat : historia i przyroda. Pod red. Piotra Grochowskiego i Leszka Jerzaka. Gorzów Wlkp.; Zielona Góra: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego 2016, s. 72-95. ISBN 978-83-8056-089-5
4 pkt. rozdział

2017
Grochowski Piotr, Piegdoń Amelia: Lichenobiota : bogaty świat porostów. W: Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy 25 lat : historia, przyroda, turystyka, edukacja. Pod red. Wandy Bacieczko. Gorzów Wlkp., Zielona Góra: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego 2017, s. 128-141. ISBN 978-83-8056-149-6
5 pkt. rozdział
0,6 arkusza wydaw.