1979
Jurek Tomasz: Kariera sportowa Paavo Nurmiego - legendy a rzeczywistość. W: XIV Studencka Sesja Naukowa Medalistów im. J. Śniadeckiego, Poznań 18 kwietnia 1978. Poznań: AWF 1979, s. 89-94. (Monografie Nr 122)

3 pkt. rozdział

1980
Jurek Tomasz: Działalność polskich trenerów lekkoatletyki za granicą na przykładzie Włodzimierza Puzio i Jana Mulaka. W: XV Studencka Sesja Naukowa Medalistów im. J. Śniadeckiego, Poznań 6 kwietnia 1979. Poznań: AWF 1980, s. 209-216. (Monografie Nr 141)
3 pkt. rozdział

1982
Jurek Tomasz, Szafkowski Zbigniew: Wyniki pracy polskich trenerów lekkiej atletyki za granicą w świetle występów ich wychowanków na Igrzyskach Olimpijskich. W: Wyniki sportowe w nowożytnych igrzyskach olimpijskich. Poznań: AWF 1982, s. 67-72. Materiały konferencji popularno-naukowej, Poznań 18 grudnia 1980 r. (Monografie Nr 189)
3 pkt. rozdział

1985
(Red.) Szkolna kultura fizyczna na Ziemi Lubuskiej : osiągnięcia i perspektywy. Red. Grażyna Miłkowska-Olejniczak, Tomasz Jurek. Zielona Góra: [b.w.] 1985, 68 s. Materiały z sesji popularno-naukowej.
10 pkt. redakcja monografii

Suchowera Andrzej, Jurek Tomasz: Znaczenie sportu szkolnego w opinii uczniów Liceum Lotniczego w Zielonej Górze. W: Szkolna kultura fizyczna na Ziemi Lubuskiej : osiągnięcia i perspektywy. Red. T. Jurek, G. Miłkowska-Olejniczak. Zielona Góra: [b.w.] 1985, s. 29-33. Materiały z sesji popularno-naukowej.

Suchowera Andrzej, Jurek Tomasz: Zagrożenia sportu szkolnego. W: Szkolna kultura fizyczna na Ziemi Lubuskiej : osiągnięcia i perspektywy. Red. T. Jurek, G. Miłkowska-Olejniczak. Zielona Góra: [b.w.] 1985, s. 34-38. Materiały z sesji popularno-naukowej.

1987
Jurek Tomasz, Madej Ireneusz: Znaczenie sportu w integracji ludności Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1948. W: Wychowanie fizyczne i sport w 40-leciu PRL. Konferencja popularno-naukowa, Poznań 12 kwietnia 1985r. Poznań: AWF 1987, s. 234-248. (Monografie Nr 235)
3 pkt. rozdział

1989
Jurek Tomasz: (Praca doktorska) Rozwój sportu na Ziemi Lubuskiej w latach 1945 – 1975. Wrocław: AWF 1989. Promotor: doc. dr hab. Bernard Woltmann

1990
Jurek Tomasz, Woltmann Bernard:Kultura fizyczna w województwie zielonogórskim (1950 – 1989). Zielona Góra: Urząd Wojewódzki 1990, 345 s.
18 pkt. autorstwo monografii

1992
Jurek Tomasz: (Biogram) Kosowicz Władysław [1926-1986]. Wychow. Fiz. Sport 1992, 36 (1-2) s. 135. (W podpisie pod biogramem Jerzy Gryszko).
2 pkt. KBN

Jurek Tomasz: (Biogram) Nalepa Julian [1905-1980]. Wychow. Fiz. Sport 1992, 36 (4) s. 107-108
2 pkt. KBN

Jurek Tomasz: Działalność profesora Bernarda Woltmanna na polu historii kultury fizycznej. W: Studia i szkice z dziejów kultury fizycznej. Poznań-Gorzów Wlkp.: PTNKF 1992, s. 7-13
3 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: Sport jeniecki na Środkowym Nadodrzu podczas II wojny światowej. W: Studia i szkice z dziejów kultury fizycznej. Poznań-Gorzów Wlkp.: PTNKF 1992, s. 233-239
3 pkt. rozdział

1993
Jurek Tomasz: Tradycje sportu województwa gorzowskiego. W: Sport w województwie gorzowskim 1975 – 1990. Pod red. Jerzego Gaja i Bernarda Woltmanna. Gorzów Wlkp.: PTNKF Sekcja Historii KF 1993, s. 8-23
3 pkt. rozdział

Jurek Tomasz, Szafkowski Zbigniew: (Biogram) Jancarz Edward [1946-1992]. Wychow. Fiz. Sport 1993, 37 (2) s. 106-107
2 pkt. KBN

Jurek Tomasz: Rola działaczy przedwojennych w rozwoju kultury fizycznej na Środkowym Nadodrzu (1945-1956). W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Red. L. Szymański. Wrocław: AWF 1993, s. 219-226
3 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: Baza materialna kultury fizycznej. W: Kultura fizyczna na ziemi koszalińskiej. Red. Bernard Woltmann. Koszalin: PTNKF Sekcja Historii Kultury Fizycznej 1993, s. 30-34

Jurek Tomasz: Kadra szkoleniowa i aktyw sportowy. W: Kultura fizyczna na ziemi koszalińskiej. Red. Bernard Woltmann. Koszalin: PTNKF Sekcja Historii Kultury Fizycznej 1993, s. 35-39

Jurek Tomasz: Kultura fizyczna województwa koszalińskiego w nowych granicach 1975-1990. W: Kultura fizyczna na ziemi koszalińskiej. Red. Bernard Woltmann. Koszalin: PTNKF Sekcja Historii Kultury Fizycznej 1993, s. 135-181
3 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: Działalność Niemieckiego Centrum Terapii Biegowej w Paderborn. W: Turystyka rekreacja i sport jako problem społeczno-wychowawczy współczesnego człowieka. Red. Wiesław Siwiński. Poznań: Polski Dom Wydaw. „Ławica” 1993, s. 64-66

1994
Jurek Tomasz: Igrzyska olimpijskie w obozach jenieckich podczas II wojny światowej. W: Logos i etos polskiego olimpizmu. Red. Józef Lipiec. Kraków: Wydaw. Naukowe-Fall 1994, s. 505-508

Jurek Tomasz: Lekkoatletyka polska do 1945 roku. W: Lekkoatletyka w Polsce 1919 - 1994. Pod red. Bernarda Woltmanna. Warszawa: PTNKF Sekcja Historii KF; Polski Związek Lekkiej Atletyki 1994, s. 13-58
3 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: Bronislaw Czech and Stanislaw Marusarz - legends of Polish skiing. W: Winter Games Warm Traditions-Selected papers from the 2. International ISHPES Seminar. Lillehammer 1994. Red. M. Goksoyr, G.von der Lippe, K. Mo.Oslo1994, s.284-289
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe

Jurek Tomasz: Geneza i rozwój nauki w Gorzowie Wlkp. W: Wyższe szkoły zawodowe - ich rola oświatowa, regionalna i kulturotwórcza. Gorzów Wlkp.: [b.w.] 1994, s. 53-58
3 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: Sporty zimowe i igrzyska olimpijskie. Wychow. Fiz. Sport 1994, 38 (2) s. 133-134
2 pkt. KBN

1995
Aleksander Stuła, Jurek Tomasz: Wkład zakładu gier sportowych w kształcenie kadry instruktorsko-trenerskiej gry w piłkę nożną. W: Kształcenie kadr na potrzeby kultury fizycznej oraz stan i perspektywy rozwoju sportu szkolnego. Red. Józef Tatarczuk. Zielona Góra: WSP 1995, s. 31-34

Jurek Tomasz, Aleksander Stuła: Wychowanie fizyczne w szkołach społecznych Gorzowa Wielkopolskiego. W: Kształcenie kadr na potrzeby kultury fizycznej oraz stan i perspektywy rozwoju sportu szkolnego. Red. Józef Tatarczuk. Zielona Góra: WSP 1995, s. 37-42
3 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: Dorobek miasta Gorzowa Wlkp. w zakresie sportu wyczynowego w latach 1945-1989. W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. Poznań: AWF 1995, s. 123-128. (Monografie Nr 318)
3 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: Vklad Poznanskoj Akademii Fizičeskogo Vospitanija v issliedovanija v oblastii istorii fizičeskoj kultury. W: Naučnoje obosnovanije fizičeskogo vospitanija, sportivnoj trenirovki i podgotovki kadrov po fizičeskoj kulturie i sportu. Miñsk 1995, s. 144-146
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe

1996
Jurek Tomasz, Nowak Leonard: Entstehung und Entwicklung der Spartakiadebewegung in Polen. W: Welt der Spiele – politische, soziale und pädagogische Aspekte. Part 2. Hrsg. André Gounot, Toni Niewerth, Gertrud Pfister. Sankt Augustin: Academia Verlag 1996, s. 175–178. Proceedings of the 2nd ISHPES Congress "Games of the World – the World of Games", Berlin 1993.
3 pkt. zagraniczne wydawnictwa zbiorowe typu proceedings

Jurek Tomasz: Działalność dydaktyczno-wychowawcza. W: Gorzowski ośrodek akademicki w latach 1971–1996. Red. B. J. Kunicki, Bernard Woltmann. Gorzów Wlkp.: PTNKF Sekcja Historii Oddział w Gorzowie Wlkp. 1996, s. 37-46
3 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: Osiągnięcia gorzowskiego sportu akademickiego. W: Gorzowski ośrodek akademicki w latach 1971–1996. Red. B. J. Kunicki, Bernard Woltmann. Gorzów Wlkp.: PTNKF Sekcja Historii Oddział w Gorzowie Wlkp. 1996, s. 65-70
3 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: Piłka nożna w latach okupacji. W: 75 lat Poznańskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej 1991 – 1996. Pod red. Bernarda Woltmanna. Poznań: PTNKF, Pozn. Okr. Zw. Piłki Noż. 1996, s. 120-124

Jurek Tomasz: Odbudowa piłkarstwa wielkopolskiego po II wojnie światowej (1945-1950). W: 75 lat Poznańskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej 1991 – 1996. Pod red. Bernarda Woltmanna. Poznań: PTNKF, Pozn. Okr. Zw. Piłki Noż. 1996, s.125-135
3 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: Z dziejów kultury fizycznej mniejszości niemieckiej w Łodzi w latach 1918-1939. W: Z dziejów kultury fizycznej. Księga dedykowana profesorowi Jerzemu Gajowi z okazji 65 rocznicy urodzin. Red. Bogdan J. Kunicki, Bernard Woltmann. Gorzów Wlkp.: PTNKF Sekcja Historii 1996, s. 165-168

Jurek Tomasz: Poznańskie badania w zakresie kultury fizycznej. W: Sport, rekreacja ruchowa, turystyka. Red. Wiesław Siwiński. Poznań: Polski Dom Wydaw. „Ławica” 1996, s. 274-278

Jurek Tomasz: Kultura fizyczna mniejszości niemieckiej w Polsce (1918-1939) w świetle najnowszych badań. W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 2. Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultury Fizycznej Chycina 1995. Pod red. Leonarda Szymańskiego i Zbigniewa Schwarzera. Wrocław: AWF 1996, s. 87-94
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe

1997
Jurek Tomasz: Życie naukowe w województwie gorzowskim. W: Szkice z dziejów województwa gorzowskiego 1975 – 1995. Pod red. Bernarda Woltmanna. Gorzów Wlkp.: Woj. Miej. Bibl. Publ. w Gorzowie Wlkp. 1997, s. 101–106
3 pkt. rozdział

Urban Renata, Jurek Tomasz: Participation of women in of light athletics in Poland between 1919 and 1994. W: Woman and Sport. Ed. Zdzisława Wyżnikiewicz - Kopp. Gdańsk: The Jędrzej Śniadecki University School of Physical Education 1997, s. 56–62. Precongress of Thirteenth International Congres of the International Association of Physical Education and Sport for Girls and Women.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe

Urban Renata, Jurek Tomasz: Participation of women in olympic representation of Poland between 1924 and 1996. W: Woman and Sport. Ed. Zdzisława Wyżnikiewicz – Kopp. Gdańsk: The Jędrzej Śniadecki University School of Physical Education 1997, s. 47–55. Precongress of Thirteenth International Congressof the International Association of Physical Education and Sport for Girls and Women.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe

1998
Jurek Tomasz: Dzieje mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej - z ostatnich kwerend w archiwach niemieckich. Nadwarciański Rocznik Historyczno–Archiwalny 1998, (5) s. 395–397

Jurek Tomasz: Polnische Literatur über die Sokolbewegung. W: Sokol jeho vznik, vývoj a význam. Praha: [b. w.] 1998, s. 221–226. Mezinárodni konference, Praha záři 1997. Sbornik přispĕvků.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe

Jurek Tomasz: Rozwój organizacyjny Niemieckiego Związku Gimnastycznego na Śląsku w okresie międzywojennym. W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 3. Pod red. Bernarda Woltmanna. Gorzów Wlkp.: PTNKF Sekcja Hist. KF, IWF poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. 1998, s. 118–121. VI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultury Fizycznej Chycina 1997.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe

Jurek Tomasz, Urban Renata: Rozwój rekreacji ruchowej w szkolnictwie niepublicznym w Gorzowie Wlkp. w latach 1990 – 1997. W: Rola administracji rządowej i samorządu terytorialnego w promocji rekreacji ruchowej. Praca zbior. pod red. nauk. Iwony Kiełbasiewicz – Drozdowskiej, Mariana Marcinkowskiego, Wiesława Siwińskiego. Poznań: Wyż. Szk. Ofic. im. Stefana Czarnieckiego 1998, s. 188–193
3 pkt. rozdział

1999
Jurek Tomasz: Deutsche Turnerschaft in Polen (1925-1939) als Förderer von Sport und Gesundheit. W: Sport et santè dans l`histoire=Sport and Health in History=Sport und Gesundheit im historischen Wandel. Proceedings of the 4th ISHPES Congress, Lyon. [Ed] Thierry Terret. Sankt Augustin: Academia Verlag 1999, s.484-488. (ISHPES Studies Vol. 7)
3 pkt. zagraniczne wydawnictwa zbiorowe typu proceedings

Jurek Tomasz, Urban Renata: Rekreacja ruchowa w działalności Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w województwie gorzowskim w dobie transformacji ustrojowej [1989 – 1996]. W: Rekreacja ruchowa. Społeczne oczekiwania i strategie rozwoju. Praca zbior. pod red. nauk. Iwony Kiełbasiewicz - Drozdowskiej, Mariana Marcinkowskiego, Wiesława Siwińskiego. Poznań: Wydaw. Wyż. Szk. Ofic. im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu 1999, s. 179 - 183
3 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: Rola Instytutu J.G. Herdera w Marburgu w badaniach regionalnych. Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 1999, nr 6, t. 2 s. 177-180

Jurek Tomasz: Ruch sportowy na ziemiach polskich w okresie zaborów. W : Zarys historii sportu w Polsce [1867 - 1996]. Pod red. Jerzego Gaja i Bernarda Woltmanna. Gorzów Wlkp.: PTNKF Sekcja Hist. KF 1999, s. 23-60
3 pkt. rozdział

2000
Jurek Tomasz: Profesor Jerzy Gaj-nauczyciel i naukowiec. W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 4. Pod red. Bernarda Woltmanna. Gorzów Wlkp.: PTNKF Oddz. w Gorzowie Wlkp. ; IWF poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. 2000, s. 7-13. VII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultury Fizycznej-Chycina 1999.
3 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: Tradycje niemieckiej kultury fizycznej na ziemiach polskich w XIX wieku. W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 4. Pod red. Bernarda Woltmanna. Gorzów Wlkp.: PTNKF Oddz. w Gorzowie Wlkp. 2000, s. 45-54. VII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultury Fizycznej-Chycina 1999.
3 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: XVI Niemieckie Święto Sportowe we Wrocławiu w 1938 r. w świetle polskich dokumentów dyplomatycznych. W: Z najnowszej historii kultury Fizycznej w Polsce. T. 4. Pod red. Bernarda Woltmanna. Gorzów Wlkp.: PTNKF Oddz. w Gorzowie Wlkp. ; IWF poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. 2000, s. 145 –153. VII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultury Fizycznej-Chycina 1999.
3 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: Stanowisko mniejszości niemieckiej wobec niepodległości Polski [1918-1926]. W: Idea niepodległości i suwerenności narodowej w działalności Polaków w kraju i na obczyźnie [1918-1998]. Prace nauk. Rady Porozumiewawczej Badań nad Polonią. T.4. Gorzów Wlkp.: Rada Porozumiewawcza Badań nad Polonią 2000, s. 160-165
3 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: (Biogram). Leciej Wincenty [1916-1991]. Wychow. Fiz. Sport 2000, 44 (1), s. 112-113
2 pkt. KBN

Jurek Tomasz: (Biogram). Macierzewski Paweł [1917-1992]. Wychow. Fiz. Sport 2000, 44 (1), s. 113-114
2 pkt. KBN

Jurek Tomasz: (Biogram). Sośnicki Stanisław Adam [1896-1962]. Wychow. Fiz.Sport 2000, 44 (1), s. 114 – 115
2 pkt. KBN

Jurek Tomasz: Sport versus cultural activities of the German minirity in the Second Polish Republic [1918-1939]. W: Europäische Perspektiven zur Geschichte von Sport, Kultur und Tourismus. Hrsg. Krüger Arnd, Teja Angela, Trangbæk Else. Berlin: Verlagsgesellschaft Tischler GmbH 2000, s. 19-26
12 pkt. rozdział w jęz. ang.

Jurek Tomasz: Z dziennika hitlerowskiego propagandzisty, czyli śladem nazistowskiej kariery w Marchii Granicznej. Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 2000, 2 (7), s. 177-179

2001
Jurek Tomasz: Kultura i sport w działalności mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej. W: Z dziejów kultury fizycznej w Polsce i wśród Polaków na obczyźnie w latach 1918 – 1939. Pod red. Eligiusza Małolepszego i Mirosława Ponczka. Częstochowa: Wydaw. Wyż. Szk. Pedag. 2001, s. 99-107
3 pkt. rozdział

Godlewski Piotr, Jurek Tomasz, Kaczmarek Jan, Lisowska Krystyna, Szafkowski Zbigniew, Woltmann Bernard, Kunicki Bogdan J.: Instytut Wychowania Fizycznego w Gorzowie [1971-2001]. Gorzów: Fund. Rozw. IWF „Academia” 2001, 116 s.
18 pkt. autorstwo monografii

Jurek Tomasz: Lekkoatletyka w województwie zielonogórskim 1950-1975. W: Lekkoatletyka na ziemi lubuskiej 1945-2001. Pod red. Bernarda Woltmanna. Gorzów Wlkp.–Zielona Góra: PTNKF Oddz. w Gorzowie Wlkp.; Lubuski Związek Lekkiej Atletyki w Zielonej Górze 2001, s.40-55
3 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: Odbudowa piłkarstwa wielkopolskiego po II wojnie światowej (1945-1950). W: Piłka nożna w Wielkopolsce 1921- 2001. Pod red. Bernarda Woltmanna. Poznań: PTNKF Sekcja Hist. Kult. Fiz. ; Wielkop. Zw. Piłki Nożnej 2001, s. 109-119
3 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: Piłka nożna w latach okupacji. W: Piłka nożna w Wielkopolsce 1921-2001. Pod red. Bernarda Woltmanna. Poznań: PTNKF Sekcja Hist. Kult. Fiz. ; Wielkop. Zw. Piłki Nożnej 2001, s.104-108

Jurek Tomasz, Szwarc Zbigniew, Woltmann Bernard: Podstawy rozwoju lekkoatletyki na ziemi lubuskiej. W: Lekkoatletyka na ziemi lubuskiej 1945-2001. Pod red. Bernarda Woltmanna. Gorzów Wlkp.-Zielona Góra: PTNKF Oddz. w Gorzowie Wlkp.; Lubuski Związek Lekkiej Atletyki w Zielonej Górze 2001, s.14-31
3 pkt. rozdział

2002
Jurek Tomasz: (Praca habilitacyjna) Kultura fizyczna mniejszości niemieckiej w Polsce w latach 1918–1939. Poznań: AWF, 2002.

(Red.) Studia z dziejów kultury fizycznej. Księga wydana z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Bernarda Woltmanna. Pod red. Tomasza Jurka. Gorzów Wlkp.: PTNKF Sekcja Hist. Kult. Fiz., IKF w Gorzowie Wlkp. 2002, 796 s.
10 pkt. redakcja monografii

Jurek Tomasz: Działalność Beskidenverein do 1939 roku na tle polsko-niemieckiego konfliktu w Beskidach. W: Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej. Pod red. Ryszarda Wasztyla. Kraków: AWF 2002, s. 133-140. (Zesz. Nauk. ; 85 – wyd. spec.)
3 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: Kultura fizyczna mniejszości niemieckiej w Polsce w latach 1918-1939. Gorzów Wlkp.– Poznań: PTNKF Sekcja Historii 2002, 332 s.
18 pkt. autorstwo monografii

Jurek Tomasz: Naukowe curriculum vitae Profesora Bernarda Woltmanna. W: Studia z dziejów kultury fizycznej. Księga wydana z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Bernarda Woltmanna. Pod red. Tomasza Jurka. Gorzów Wlkp.: PTNKF Sekcja Hist. Kult. Fiz., IKF w Gorzowie Wlkp. 2002, s. 9-36
3 pkt. rozdział

Woltmann Bernard, Jurek Tomasz: Politische Voraussetzungen des Sports der deutschen Minderheit in Polen (1918-1939). W: 6th Congress of the International Society for the History of Physical Education and Sport. Proceedings Sport and Politik. Budapest: ISHPES 1999[2002], s. 47-51
3 pkt. zagraniczne wydawnictwa zbiorowe typu proceedings

Jurek Tomasz: Rola mniejszościowej prasy turnerskiej w propagowaniu celów i założeń programowych kultury fizycznej wśród Niemców w Drugiej Rzeczypospolitej. W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T.5. Prace Nauk. Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Pod red. Bernarda Woltmanna. Gorzów Wlkp.: PTNKF Sekcja Hist. KF i Oddz. w Gorzowie Wlkp.; IWF poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. 2002, s. 257-266
3 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: Ruch turnerski na ziemiach polskich do 1939 roku. W: Studia z dziejów kultury fizycznej. Księga wydana z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Bernarda Woltmanna. Pod red. Tomasza Jurka. Gorzów Wlkp.: PTNKF Sekcja Hist. Kult. Fiz.; IKF w Gorzowie Wlkp. 2002, s. 291-308
3 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: Sport niemiecki w Polsce. W: Studia z dziejów kultury fizycznej. Księga wydana z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Bernarda Woltmanna. Pod red. Tomasza Jurka. Gorzów Wlkp.: PTNKF Sekcja Hist. Kult. Fiz.; IKF w Gorzowie Wlkp. 2002, s. 575-591
3 pkt. rozdział

Jurek Tomasz, Kniaziewicz-Jaeger Olga: Stan badań nad dziejami turnerstwa mniejszości niemieckiej w Polsce w latach 1918-1939. W: Ze studiów nad polskim dziedzictwem w świecie. Księga dedykowana Profesorowi Edmondowi Gogolewskiemu. Pod red. Leonarda Nowaka i Marka Szczerbińskiego. Gorzów Wlkp.: IKF w Gorzowie Wlkp.; Światowa Rada Badań nad Polonią 2002, s. 288-292

Jurek Tomasz: Wprowadzenie. W: Studia z dziejów kultury fizycznej. Księga wydana z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Bernarda Woltmanna. Pod red. Tomasza Jurka. Gorzów Wlkp.: PTNKF Sekcja Hist. Kult. Fiz.; IKF w Gorzowie Wlkp. 2002, s. 5-6

2003
Jurek Tomasz: Halina Konopacka (1900-1989)–Sportlerin und Künstlerin. W: Tĕlesna výchova a sport žen v českých a dalších středoevropských zemích. Vznik a vývoj do druhé svĕtové války. Uspořádali Jitka Schůtová, Marek Waic. Praha: Národní muzeum 2003, s. 250-255. Vydáno s podporou Grantové agentury Č R.=Turnen und Sport der Frauen in den böhmischen und anderen mitteleuropäischen Ländern. Entstehung und Entwicklung bis zum zweiten Weltkrieg. Jitka Schůtová, Marek Waic (Hg.).Prag: Nationalmuseum 2003. Publiziert mit der Unterstützung der Grantagentur der Tschechischen Republik.
3 pkt.

Jurek Tomasz: Z problemów kultury fizycznej w harcerstwie mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej. W: Z dziejów prasy harcerskiej w kraju i na obczyźnie. Tom studiów dedykowany pamięci Zygmunta Lechosława Szadkowskiego (1912-1995). Pod red. Wiesława Kukli i Marka Szczerbińskiego. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. 2003, s. 343-350
3 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: Z problematyki badań nad dziejami kultury fizycznej mniejszości narodowych w Drugiej Rzeczypospolitej. W: Wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej. Tom 1. Historia kultury fizycznej (studia i szkice). Red. nauk. Tadeusz Rychta, Jerzy Chełmecki. Warszawa: PTNKF Sekcja Historii Kultury Fizycznej 2003, s. 31-36

2004
Jurek Tomasz: Analiza stanu badań nad dziejami kultury fizycznej mniejszości narodowych w Drugiej Rzeczypospolitej. W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 6. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Pod red. Leonarda Nowaka. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp.; PTNKF Oddz. w Gorzowie Wlkp. 2004, s. 583-589
3 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: Analiza źródeł do dziejów kultury fizycznej mniejszości niemieckiej w Drugiej Rzeczpospolitej. W: Historia i archiwistyka. Studia z dziejów Polski, Polonii i archiwistyki. Księga dedykowana Księdzu doktorowi Romanowi Nirowi. Pod red. Janusza Farysia, Dariusza A. Rymara i Marka Szczerbińskiego. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. 2004, s. 481-486
3 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: Historyczny maj w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Biuletyn Sekcji Historii PTNKF2004, (2) s. 21

(Red.) Edukacja poprzez sport. Materiały z konferencji naukowej pod red. Tomasza Jurka. Białogard: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp.; PTNKF Oddz. w Gorzowie Wlkp.; Urząd Miasta Białogard 2004, 115 s.
10 pkt. redakcja monografii

Jurek Tomasz: Wprowadzenie. W: Edukacja poprzez sport. Materiały z konferencji naukowej pod red. Tomasza Jurka. Białogard: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp.; PTNKF Oddz. w Gorzowie Wlkp.; Urząd Miasta Białogard 2004, s. 7

Jurek Tomasz: Introduction. W: Education by sport. Scientific conference proceedings edited by Tomasz Jurek. Białogard: Poznań Academy of Physical Education Physical Education Departament extension in Gorzów Wlkp.; Municipal Office of Białogard 2004, s. 121

Jurek Tomasz: Integracyjna rola wychowania fizycznego i sportu-wybrane aspekty na przykładzie biegów rekreacyjnych w USA. W: Edukacja poprzez sport. Materiały z konferencji naukowej pod red.Tomasza Jurka. Białogard: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp.; PTNKF Oddz. w Gorzowie Wlkp.; Urząd Miasta Białogard 2004, s. 37-46
3 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: Integrative role of physical education and sport-selected aspects referring to recreation running activities in United States. W: Education by sport. Scientific conference proceedings edited by Tomasz Jurek. Białogard: Poznań Academy of Physical Education Physical Education Departament extension in Gorzów Wlkp.; Municipal Office of Białogard 2004, s. 152-161

Jurek Tomasz: Sport w życiu człowieka na przestrzeni wieków. W: Edukacja poprzez sport. Materiały z konferencji naukowej pod red. Tomasza Jurka. Białogard: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp.; PTNKF Oddz. w Gorzowie Wlkp.; Urząd Miasta Białogard 2004, s. 8-13
3 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: Sport in the human life through the ages. W: Education by sport. Scientific conference proceedings edited by Tomasz Jurek. Białogard: Poznań Academy of Physical Education Physical Education Departament extension in Gorzów Wlkp.; Municipal Office of Białogard 2004, s. 122-128

Jurek Tomasz: Jubileusz prof. dra hab. Jerzego Gaja. Biuletyn Sekcji Historii PTNKF 2004, (2), s. 4-5

Jurek Tomasz: Narodziny sportu na ziemiach polskich pod zaborami w XIX wieku. W: Pokolenia spełnionego obowiązku. Studia z dziejów Polski i Polaków w kraju i na obczyźnie w XX wieku dedykowane Profesorowi Józefowi Garlińskiemu. Pod red. Janusza Farysia, Romana Nira i Marka Szczerbińskiego. Gorzów Wlkp.: Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake; Instytut Historii Uniwersytetu Szczecińskiego; Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp.; Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddz. w Gorzowie Wlkp. 2004, s. 427-435
3 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: Polityka Niemiec wobec mniejszości niemieckiej w Drugiej Rzeczypospolitej. W: Nadzieje, złudzenia, rzeczywistość. Studia z historii Polski XX wieku. Księga dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wyrwie. Pod red. Wiesława Hładkiewicza i Marka Szczerbińskiego. Gorzów Wlkp.: Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake ; Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp.; Archiwum Państwowe Oddz. w Gorzowie Wlkp.; Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddz. w Gorzowie Wlkp. 2004, s. 447-453
3 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: Udział Niemców w rozwoju sportu w Polsce (1918-1939). W: Przełomy w historii. Pamiętnik. T. 3. Część 3. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek 2004, s. 391-397. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław 15- 18 września 1999.
3 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: Wybrane aspekty polityki władz polskich wobec mniejszości niemieckiej w Drugiej Rzeczypospolitej. W: Studia z dziejów Polski i Europy w XIX i XX wieku. Księga dedykowana Profesorowi Piotrowi Stefanowi Wandyczowi. Pod red. Janusza Farysia, ks. Romana Nira i Marka Szczerbińskiego. Gorzów Wlkp.: Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake; Instytut Historii Uniwersytetu Szczecińskiego; Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp.; Polskie Towarzystwo Historyczne Oddz. w Gorzowie Wlkp.; Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddz. w Gorzowie Wlkp. 2004, s. 561-568
3 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: (Recenzja wydawnicza) Z dziejów Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Polsce w 135. rocznicę powstania. Pod red. Wojciecha Cynarskiego, Kazimierza Obodyńskiego, Marka Mirkiewicza. Rzeszów: Podkarpackie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej 2004, 199 s.

2005
Jurek Tomasz, Urban Renata: Rozwój nauki w Gorzowie w latach 1945-2005. W: Gorzów Wielkopolski w 60-leciu 1945-2005.Materiały z konferencji naukowej, Gorzów Wielkopolski 3 czerwca 2005. Red. Dariusz Aleksander Rymar, Juliusz Sikorski. Gorzów Wielkopolski: Urząd Miasta Gorzowa ; Archiwum Państwowe w Szczecinie ; Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w Gorzowie 2005, s. 253-260
6 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: (Recenzje prac historycznych). Zaborniak Stanisław: Lekkoatletyka na ziemiach polskich w latach 1867-1918. Rzeszów: 2004. Biuletyn Sekcji Historii PTNKF 2005, (3), s. 23-24

Jurek Tomasz: (Sprawozdania z konferencji naukowych w drugiej połowie 2005 r.). 17 Sympozjum Niemieckiego Stowarzyszenia Nauk o Sporcie: „Sport w Europie”. Biuletyn Sekcji Historii PTNKF 2005, (4) s. 16-17

Godlewski Piotr, Jurek Tomasz: (Vorwort) E pluribus unum. Pn-zwischen multikulturellen Entwicklung und Diaspora. Leipziger Sportwiessenschaftliche Beiträge 2005, 46 (2) s. 7-8

2006
Jurek Tomasz: Patriotyzm czy narodowy szowinizm? Z dziejów niemieckiej kultury fizycznej w Polsce. W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 7: Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Pod red. Leonarda Nowaka. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF 2006, s. 645-652
6 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: Doktorat honoris causa Jana Mulaka. W: Jan Mulak (1914 – 2005) życie dla sportu. Pod red. Bernarda Woltmanna i Stanisława Zaborniaka. Rzeszów: Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego 2006, s. 148-152
6 pkt. rozdział

Godlewski Piotr, Jurek Tomasz, Woltmann Bernard: Polen: Nationsbildung – Minderheiten – Transformation. W: Sport bewegt Europa : Beiträge zur interkulturellen Verständigung. Hrsg. Diethelm Blecking, Petra Gieß-Stüber. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren 2006, s. 18-25. (Bewegungspädagogik ; Band 3)
6 pkt. rozdział

Godlewski Piotr, Jurek Tomasz: Efekty przeobrażeń systemu sportu w Polsce i w Niemczech (1989 – 2006). Gorzów Wlkp.: ZWKF poznańskiej AWF ; PNTKF Sekcja Historii 2006, 96 s.
20 pkt. autorstwo monografii

Jurek Tomasz: (Recenzja wydawnicza) Ponczek Mirosław: O księdzu Walerianie Adamskim – teoretyku wychowania fizycznego w Polsce (1885-1965) : materiał uzupełniający do ćwiczeń i seminariów z historii kultury fizycznej oraz teorii wychowania fizycznego. Poznań 2006.

2007
Jurek Tomasz: Rozwój kolarstwa wśród Niemców na ziemiach polskich do 1939 roku. W: Z tradycji kolarstwa na ziemiach polskich w Galicji i na Podkarpaciu (1867-2007) : w 140. rocznicę kolarstwa w Polsce. Pod red. Kazimierza Obodyńskiego, Stanisława Zaborniaka. Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2007, s. 293-300
3 pkt. rozdział

(Red.) 35 lat działalności gorzowskiego ośrodka akademickiego Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu (1971-2006). Praca zbior. pod red. Tomasza Jurka. Poznań: AWF 2007, 235 s. (Monografie Nr 371)
3 pkt. redakcja monografii

Jurek Tomasz: Wprowadzenie. W: 35 lat działalności gorzowskiego ośrodka akademickiego Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu (1971-2006). Praca zbior. pod red. Tomasza Jurka. Poznań: AWF 2007, s. 5-6. (Monografie Nr 371)

Jurek Tomasz: Podsumowanie. W: 35 lat działalności gorzowskiego ośrodka akademickiego Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu (1971-2006). Praca zbior. pod red. Tomasza Jurka. Poznań: AWF 2007, s. 112-116. (Monografie Nr 371)

(Red.) Szkice i studia z dziejów kultury fizycznej : księga wydana z okazji 75.rocznicy urodzin profesora Bernarda Woltmanna. Praca zbior. pod red. Tomasza Jurka, Kazimierza Obodyńskiego i Stanisława Zaborniaka. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2007, 479 s.
3 pkt. redakcja monografii

Jurek Tomasz, Obodyński Kazimierz, Zaborniak Stanisław: Przedmowa. W: Szkice i studia z dziejów kultury fizycznej : księga wydana z okazji 75.rocznicy urodzin profesora Bernarda Woltmanna. Praca zbior. pod red. Tomasza Jurka, Kazimierza Obodyńskiego i Stanisława Zaborniaka. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2007, s. 9-11

Jurek Tomasz: Działalność akademicka. W: Szkice i studia z dziejów kultury fizycznej : księga wydana z okazji 75.rocznicy urodzin profesora Bernarda Woltmanna. Praca zbior. pod red. Tomasza Jurka, Kazimierza Obodyńskiego i Stanisława Zaborniaka. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2007, s. 15-20
3 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: Dorobek naukowy. W: Szkice i studia z dziejów kultury fizycznej : księga wydana z okazji 75.rocznicy urodzin profesora Bernarda Woltmanna. Praca zbior. pod red. Tomasza Jurka, Kazimierza Obodyńskiego i Stanisława Zaborniaka. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2007, s. 21-31
3 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: Kultura fizyczna ludności niemieckiej na ziemiach polskich (1815-1939). W: Szkice i studia z dziejów kultury fizycznej : księga wydana z okazji 75.rocznicy urodzin profesora Bernarda Woltmanna. Praca zbior. pod red. Tomasza Jurka, Kazimierza Obodyńskiego i Stanisława Zaborniaka. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2007, s. 311-323
3 pkt. rozdział

(Red.) Z dziejów kultury fizycznej mniejszości narodowych w Polsce w XX wieku. Pod red. Tomasza Jurka. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF 2007, 138 s.
3 pkt. redakcja monografii

Jurek Tomasz: Wprowadzenie. W: Z dziejów kultury fizycznej mniejszości narodowych w Polsce w XX wieku. Pod red. Tomasza Jurka. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF 2007, s. 7-10

Jurek Tomasz: Sport und nationale Minderheiten in Polen vor 1939. W: New Aspects of Sport History. Eds. Manfred Lämmer, Evelyn Mertin, Thierry Terret. Sankt Augustin: Academia Verlag 2007, s. 143-148. (ISHPES-Studies Vol. 13/1). Proceedings of the IXth ISHPES Congress, Cologne, Germany 7 - 11 September 2005.
3 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: Leibeserziehung und Sport der deutschen Minderheit in Polen vor 1939. W: New Aspects of Sport History. Eds. Manfred Lämmer, Evelyn Mertin, Thierry Terret. Sankt Augustin: Academia Verlag 2007, s. 441-445. (ISHPES-Studies Vol. 13/1). Proceedings of the IXth ISHPES Congress, Cologne, Germany 7 - 11 September 2005.
3 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: Zarys historii sportu na ziemi gorzowskiej w latach 1945-2006. W: Ruch olimpijski na ziemi gorzowskiej. Praca zbior. pod red. Bernarda Woltmanna i Renaty Urban. Gorzów Wlkp.: Lubuska Rada Olimpijska, PTNKF Sekcja Historii Oddział w Gorzowie Wlkp., ZWKF AWF w Gorzowie Wlkp. 2007, s. 59-90
3 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: Noty biograficzne o historykach kultury fizycznej : Bernard Woltmann. Biuletyn Sekcji Historii PTNKF 2007, (7) s. 8-10

Jurek Tomasz: (Recenzja) Stanisław Zaborniak: Kultura fizyczna ludności ukraińskiej na ziemiach polskich (1868-1939). Rzeszów 2007. Biuletyn Sekcji Historii PTNKF 2007, (6) s. 32-33

Jurek Tomasz: Patriotyczne aspekty rozwoju sportu mniejszości narodowych w Polsce do 1939 roku na przykładzie ludności niemieckiej. W: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Wychowanie patriotyczne przez sport. T. 2. Red. nauk. Jerzy Chełmecki. Warszawa: AWF, Polska Akademia Olimpijska, Fundacja „Centrum Edukacji Olimpijskiej” 2007, s. 107-111
3 pkt. rozdział

2008
Jurek Tomasz: Poparcie Niemiec w zakresie kultury fizycznej dla ludności niemieckiej w Polsce w okresie międzywojennym XX wieku. W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 8. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Pod red. Leonarda Nowaka. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF 2008, s. 845-854
3 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: Turystyka w życiu mniejszości narodowych w Polsce (1918 – 1939). W: Studia z historii i teorii kultury fizycznej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Kazimierzowi Obodyńskiemu. Pod red. Wojciecha J. Cynarskiego, Andrzeja Nowakowskiego, Stanisława Zaborniaka. Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2008, s. 395-405
3 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: Prowincja czy mała ojczyzna? : z dziejów turystyki wśród Niemców w Polsce do 1939 roku. W: Społeczno – edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu : wychowanie fizyczne i sport dzieci wiejskich i w małych miastach. T. 2. Red. nauk. Jerzy Chełmecki. Warszawa: AWF ; Polska Akademia Olimpijska 2008, s. 43-47
3 pkt. rozdział

2009
(Red.) Z dziejów Gorzowa Wielkopolskiego (1945-2007). T. 1 : Życie społeczno- polityczne. Pod red. Tomasza Jurka i Hieronima Szczegóły. Gorzów Wlkp.: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 2009, 291 s. ISBN 978-83-89560-32-2
3 pkt. redakcja monografii

Jurek Tomasz: (Recenzja wydawnicza) Z tradycji lekkoatletyki w Polsce (1919 – 2009) : in memoriam braci Freyerów – Alfreda (1901-1927) i Bronisława (1906-1944). Pod red. Stanisława Zaborniaka. Tarnobrzeg: Wydaw. Sztafeta 2009.

Jurek Tomasz: Kultura fizyczna mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku. W: Z dziejów kultury fizycznej na Śląsku : rozwój kultury fizycznej na Śląsku w latach 1919 – 1989. T. 1. Pod red. Mirosława Pączka i Karla Heinza Schodroka. Katowice: AWF 2009, s. 182-194
3 pkt. rozdział

(Red.) Z dziejów turystyki i sportu w Polsce. Pod red. Tomasza Jurka, Kazimierza Obodyńskiego, Stanisława Zaborniaka. Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2009, 475 s. ISBN 978-83-7338-500-9
3 pkt. redakcja monografii

Jurek Tomasz: Z dziejów Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej poznańskiej AWF z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (1971-2009) : Od Filii Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego do Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej AWF. Biuletyn Sekcji Historii PTNKF 2009, (11) s. 4-7

(Red.) Transnational aspects of European sport history : proceedings of the 13th CESH Congress Gorzów Wlkp., Poland. Eds. Tomasz Jurek, Stephan Wassong. Gorzów Wlkp.: [s. n.] 2009, 316 s. ISBN 978-83-930278-0-4
5 pkt. redakcja monografii w jęz. ang.

2010
Jurek Tomasz: "Beskidenverein" (the Beskids Association) as a propagator of mountain tourism at the turn of the 19th and 20th centuries. W: From the most recent history of physical culture in Poland : from the history of the tourism movement in Poland between 1886 and 2009. Vol. 9. [Part 3.]. Ed. by Renata Urban. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF 2010, s. 11-18
7 pkt. rozdział w jęz. ang.

(Red.) Jüdischer Sport und jüdische Gesellschaft = Jewish sport and jewish community. Redaktion Toni Niewerth, Tomasz Jurek, Wolf-Dieter Mattausch. Berlin; Gorzów Wlkp.: Haus der Wannsee-Konferenz, Gedenk- und Bildungsstätte; AWF w Poznaniu Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej 2010, 418 s. ISBN 978-83-930278-2-8
5 pkt. redakcja wieloautorskiej monografii w jęz. angielskim

Jurek Tomasz: Jüdische Sportvereine in Łódź und ihre Beziehungen zu den deutschen Sportvereinen. W: Jüdischer Sport und jüdische Gesellschaft = Jewish sport and jewish community. Redaktion Toni Niewerth, Tomasz Jurek, Wolf-Dieter Mattausch. Berlin; Gorzów Wlkp.: Haus der Wannsee-Konferenz, Gedenk- und Bildungsstätte; AWF w Poznaniu Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej 2010, s. 199-214.
3 pkt. rozdział w jęz innym niż ang.


Jurek Tomasz: Sport národnostních menšin v Polsku v dobĕ meziválečné (1918-1939). W: Odraz středoevropských minoritních kultur ve sportu. Eds. Diethelm Blecking, Marek Waic. Praha: Univerzita Karlova 2010, s. 19-28
3 pkt. rozdział w jęz. innym niż ang.

2012
Jurek Tomasz: Kulturowe podstawy rozwoju wychowania fizycznego i sportu na ziemi lubuskiej w latach 1945-1975. W: Społeczno-kulturowe studia z kultury fizycznej. Pod red. Kazimierza Obodyńskiego, Pawła Króla, Wojciecha Bajorka. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski 2012, s. 108-117
4 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: Bronisław Czech (1908-1944) - Olympionike und Auschwitz-Häftling Nummer 349. W: Sportler im "Jahrhundert der Lager". Profiteure, Widerständler und Opfer. Diethelm Blecking, Lorenz Peiffer (Hrsg). Göttingen: Verlag die Werkstatt 2012, s. 286-291
5 pkt. rozdział w jęz. niem.


(Red.) Geschichte des Turnens und Sports in Schlesien 1812 – 1989. Hrsg. von Tomasz Jurek und Karl-Heinz Schodrok. Gorzów Wlkp.: SONAR 2012, 482 s. ISBN 978-83-930278-9-7
5 pkt. redakcja monografii w jęz. niem.


Jurek Tomasz: Polnische Literatur – Ostoberschlesien und Oberschlesien. W: Geschichte des Turnens und Sports in Schlesien 1812 – 1989. Hrsg. von Tomasz Jurek und Karl-Heinz Schodrok. Gorzów Wlkp.: SONAR 2012, s. 36-49
5 pkt. rozdział w jęz. niem.

Jurek Tomasz: Körperkultur der deutschen Minderheit. W: Geschichte des Turnens und Sports in Schlesien 1812 – 1989. Hrsg. von Tomasz Jurek und Karl-Heinz Schodrok. Gorzów Wlkp.: SONAR 2012, s. 332-348
5 pkt. rozdział w jęz. niem.

Jurek Tomasz: Uwarunkowania gospodarcze rozwoju sportu i turystyki na ziemi lubuskiej w latach 1945-1975. W: Z dziejów turystyki w Polsce i polonijnej kultury fizycznej. Pod red. Artura Kowalczyka, Leonarda Nowaka, Renaty Urban. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF 2012, s. 49-55. (Seria: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce ; 10, cz. 3)
4 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: Proces dydaktyczny w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej Poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. (1971 – 2011). W: Studia i szkice w zakresie polskiej i zagranicznej teorii oraz historii kultury fizycznej. Pod red. Pawła Króla. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski 2012, s. 227-245
4 pkt. rozdział


Jurek Tomasz, Zaborniak Stanisław: Lekkoatletyka w Wielkopolsce w latach 1884 – 1939. Poznań: Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki 2012, 159 s.
20 pkt. autorstwo monografii


(Red.) Kultura fizyczna mniejszości polskiej w Niemczech. Pod red. Tomasza Jurka. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF ; PTNKF Sekcja Historii 2012, 125 s. ISBN 978-83-930278-4-2
4 pkt. redakcja monografii

Grańska Barbara, Tomasz Jurek: Ruch turystyczny mniejszości polskiej w Westfalii-Nadrenii w okresie międzywojennym XX wieku. W: Kultura fizyczna mniejszości polskiej w Niemczech. Pod red. Tomasza Jurka. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF ; PTNKF Sekcja Historii 2012, s. 53-65
4 pkt. rozdział


2013
Jurek Tomasz
: Polonijna kultura fizyczna w Niemczech (1918 – 1939). Warszawa: Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Sekcja Historii 2013, 310 s. ISBN 978-83-930278-7-3
20 pkt. autorstwo monografii

Jurek Tomasz: Polska, niemiecka, czeska czy śląska kultura fizyczna? Próba podsumowania – refleksje nad wspólnymi badaniami. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Kultura Fizyczna 2013, 12 (1) s. 21-32
4 pkt. Lista „B” MNiSW

2014

Jurek Tomasz, Urban Renata: Profesor dr hab. Bernard Woltmann (1932-2013) – uczony, wychowawca, trener. W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 11. Pod red. Leonarda Nowaka, Renaty Urban. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF 2014, s. 479-487
4 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: Profesor dr hab. Mirosław Ponczek (1947-2014) – nauczyciel i naukowiec. W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 11. Pod red. Leonarda Nowaka, Renaty Urban. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF 2014, s. 489-496
4 pkt. rozdział

Jurek Tomasz: Sport and the olympic movement in Poland (1944-1989). W: In the shadow of totalitarianism : sport and the olympic movement in the Visegrád countries 1949-1985 / Marek Waic et al. – Prague: Charles University 2014, s. 79-130.
5 pkt. rozdział w jęz. ang.

Jurek Tomasz: Polonijna turystyka z Niemiec do Polski w okresie międzywojennym XX wieku. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Kultura Fizyczna 2014, 13(2) s. 55-69
4 pkt. Lista „B” MNiSW

(Rec). Jurek Tomasz: Stanisław Zaborniak: Z tradycji lekkoatletyki w Polsce w latach 1919-1939. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Kultura Fizyczna 2014, 13(2) s. 233-235


Jurek Tomasz: Osiągnięcia sekcji lekkoatletycznej LZS "Wybrzeże" Kołobrzeg (1961-1966). W: Rocznik Kołobrzeski T.2. Kołobrzeg: Wydawnictwo Reda Kazimierz Ratajczyk 2014, s. 77-89. ISBN 978-83-930120-3-9
4 pkt. rozdział


2015

Grańska Barbara, Jurek Tomasz: Polonijna kultura fizyczna w Nadrenii – Westfalii w latach 1899 – 1939. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego 2015, 250 s. (Monografie Nr 444). ISBN 978-83-64747-05-2
20 pkt. autorstwo monografii

2016
(Red.) Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 12, cz. 2 : Kultura fizyczna w Polsce Ludowej. Pod red. Leonarda Nowaka, Tomasza Jurka. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. 2016, 294 s. ISBN 978-83-944834-0-1
4 pkt. redakcja monografii

(Red.) Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 12, cz. 3 : Kultura fizyczna w Polsce Ludowej i w Trzeciej Rzeczypospolitej. Pod red. Tomasza Jurka, Renaty Urban. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. 2016, 293 s. ISBN 978-83-944834-1-8
4 pkt. redakcja monografii


Jurek Tomasz: (Recenzja) Z dziejów sportu i turystyki w działalności Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w latach 1975-2015. Red. Eligiusz Małolepszy, Daniel Bakota, Teresa Drozdek-Małolepsza, Arkadiusz Płomiński. Częstochowa 2016, 213 s. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 2016, 15(2) s. 143-146. DOI: 10.16926/kf.2016.15.17
http://www.wp.ajd.czest.pl/kultura-fizyczna/uploads/KF%202016/KF%202016%20(2).pdf;

Jurek Tomasz: Od zapomnienia i wrogości do równouprawnienia i współpracy. Z badań nad historią kultury fizycznej w Polsce i w Niemczech w XX wieku. W: Historia polskiego i niemieckiego sportu w XIX i XX wieku : idee, ludzie, polityka i kultura. Pod red. Dariusza Wojtaszyna, Włodzimierza Stępińskiego, Jerzego Eidera. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2016, s. 63-76. ISBN 978-83-64864-54-4
4 pkt. rozdział


Jurek Tomasz, Pieczyński Przemysław: 45-lecie Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. (1971-2016). Gorzów Wielkopolski: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF 2016, 239 s. ISBN 978-83-944834-3-2
10 ark. wydaw.


Połaniecka Agnieszka, Jurek Tomasz: Społeczny zasięg kultury fizycznej w województwie słupskim w latach 1975-1998. Słupsk: Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Sekcja Historii 2016, 251 s. ISBN 978-83-945736-1-4

20 pkt. autorstwo monografii
11 arkuszy wydaw.


2017
Jurek Tomasz
, Kruk Marek: Uwarunkowania rozwoju sportu szkolnego w Polsce po drugiej wojnie światowej (1945-1953). Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 2017, 16(1) s. 75-89. DOI:
10.16926/kf.2017.16.04
https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/sport/article/view/342/299
8 pkt. Lista "B" MNiSW2018
Jurek Tomasz
, Urban Renata: Profesor Bernard Woltmann (1932-2013) nauczyciel i naukowiec. Gorzów Wlkp.: Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Sekcja Historii 2018, 271 s. ISBN 978-83-945736-6-9
25 pkt. autorstwo monografii
12 arkuszy wydaw.Wyskok Marlena, Jurek Tomasz: Założenia programowe Niemieckiego Związku Gimnastycznego w Polsce w latach 1921-1939. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2018, 63 s. 151-166
http://rozprawynaukowe.pl//articles/RN_63_151_166.pdf
8 pkt. Lista "B" MNiSW2019

Jurek Tomasz, Łuczak Maciej, Wyszowska Izabela: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w latach 1950-2019. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM 2019 , 490, [1] s. ; fot., tab., przyp., bibliogr. (Seria: Uniwersytet Poznański (1919-2019)). ISBN: 978-83-232346-3-0
80 pkt. autorstwo monografii
22 arkusze wydaw.